చిన్నప్పుడు ఎక్కువగా మాట్లాడితే.. దీనికి వస ఎక్కువ పట్టినట్టున్నారు. అందుకే తెగ వాగుతోంది.. వట్టి వాగుడుకాయ అని పెద్దవాళ్లు సరదాగా తిడుతుంటారు. నిజానికి ఆ వాగుడు వాగడం కూడా అంత ఈజీ కాదు. అందులోనూ సరదాగా మాట్లాడగలగడం మరీ కష్టం. అయినా…

జోకేస్తే నవ్వాలి. నవ్వడమంటే అలా ఇలా కాదు.. పకపకమని పడీ పడీ నవ్వాలి. ఈ కాలంలో అలాంటి జోకులేమున్నాయే అంటే చెప్పలేం. జోకాల్సిన వాళ్లు జోకాలే కాని.. నవ్వలేక పొట్ట చెక్కలవ్వాల్సిందే. అప్పట్లో జంధ్యాల గారి సినిమాల్లో అలాంటి క్లీన్ కామెడీ…