శరీరం ఎంత అందంగా, నాజూగ్గా కనిపిస్తే అంత సంతోషంగా ఉంటుంది. కానీ శీతాకాలంలో ఇలా ఉండడం కష్టం. ఉదయం పూట ఎండ కొడుతుంది. రాత్రి పూట చలి చంపేస్తుంది. అందుకే స్కిన్ లో కూడా తేడా వచ్చేస్తుంది. అందులోనూ పొడి చర్మం…