అనుకుంటాం కాని చిరుతిళ్లను ఆరోగ్యకరంగా చేసుకుంటే అంతకన్నా కావలసింది ఏముంది? పొట్ట నిండుగా భోజనం చేసినా సరే.. కాసేపయ్యాక మళ్లీ ఏదో ఒకటి తినాలనిపిస్తుంది. తెలుగువారికుండే జిహ్వ చాప్యం అలాంటిది. వయసులో ఉన్నా, వృద్ధాప్యమొచ్చినా సరే.. ఏదో ఒకటి నోటిలో ఆడాల్సిందే.…

లడ్డూ, బాదుషా, కాజా, గులాబ్ జామూన్, మైసూర్ పాక్.. ఇవన్నీ తెలుగువారి స్వీట్లే. పక్క రాష్ట్రాల స్వీట్లలో కొన్నింటిని కూడా మన మధుర పదార్థాలుగా చేసేశాం. అంటే వాటిపై అంత ప్రేమ మరి మనవాళ్లకు. చాలామంది చాలా రకాల స్వీట్లు తింటారు…

బుజ్జాయి బొజ్జ నిండుగా ఉంటే అందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇలా చూడాలని మీకూ ఉంటుంది. కాని ఎక్కడా.. అసలు వాళ్లు తింటే కదా. వాళ్లకు కడుపు నిండా తిండి పెట్టాలని చేతినిండా పని పెట్టుకుందామన్నా ఆ కోరిక తీరదాయే! ఏదో కాస్త…