విశ్వాసం (చిన్న కధ ) Inspirational Story : ఒకరోజు ఒక అమ్మాయి తన తండ్రి దగ్గరకి వచ్చింది, ” నాన్నా..! నేను ఈ కష్టాలు పడలేను. నాకు జీవితం అంటేనే విసుగేస్తోంది. నాకే ఇన్ని కష్టాలు రావాలా..? ” అంటూ…