సీరియల్ అంటే.. ‘సీ’ ‘రియల్’. అంటే నిజాన్ని చూడమని. కాని ఇప్పుడు వస్తున్న సీరియళ్లన్నీ నిజంగానే నిజాన్ని చూపిస్తున్నాయా? ఎందుకంటే చాలా సీరియల్స్ లో ఏడుపులు, కుట్రలు, కుతంత్రాలే ఎక్కువ. కాని కుటుంబాల్లో మరీ ఇంత తీవ్రమైన కుట్రలు, కుతంత్రాలు, కన్నీళ్లు…